Brookfield Renewable Partners etuoikeusosake – vesivoimaa salkkuun

31/10/2019

17.10.2019 ostin 70 kappaletta Brookfield Renewable Partnersin etuoikeutettu 15-sarjan osaketta hintaan 25,05 CAD. Kokonaiskustannus oli noin 1753 CAD (1200 euroa 1,46 kurssilla). Rahoitin kaupan osin CAD-kassallani, myymällä 87 Extendicaren osaketta (osake jostain syystä noussut voimakkaasti) sekä pienellä CAD-velalla (CAD-osinkoni lyhentävät sen alle vuodessa).

Sustainable development goal 7.  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

7.2. By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix

Kirjoitin jokin aika sitten vastuullisesta sijoittamisesta, jonka painoa haluan salkussani tulevaisuudessa nostaa. Olenkin viime aikoina etsinyt hyviä sijoituksia myös vastuullisuuden näkökulmasta. Ensimmäisenä ostokriteerini täyttyivät Brookfield Renewable Partnersissa L.P., joka on yksi maailman suurimmista listatuista uusiutuvan energian tuottajista. Mielestäni sijoittamalla yhtiöön edistän yksiselitteisesti SDG7 toteutumista.    

Brookfield Renewable Partnersin toiminta on kasvanut vahvasti viime vuosina, mikä on näkynyt tavallisen osakkeen hinnan selvänä vahvistumisena. Pitkään jatkuneen nousun jälkeen varsinainen osake tuntui kalliilta. Sen sijaan 15-sarjan etuoikeutettu osake se tarjoaa mukavaaa osinkotuottoa mielestäni melko maltillisella riskillä.

Investment thesis

Vakaa osinko: 15-sarjan etuoikeutetulle osakkeelle maksetaan kiinteää noin 5,72 % osinkoa-% (ostohinnalla laskettu), mikä on mielestäni riskiin suhteutettuna korkea taso.

Our affirmation reflects the continuing strength of BREP’s hydro-centric portfolio, which features assets with longer lives and relatively lower required capital spending than other generation asset types…

… Brookfield Renewable has long maintained a large proportion of contracted output and its contractual profile improved following its acquisitions of TerraForm Power Inc. and TerraForm Global, Inc., which are approximately 95% contracted with an average life of around 15 years.

– S&P

Turvallinen osinkosijoitus: (1) yhtiön kannattavuustason pitäisi olla melko turvattu, sillä käyttökatteesta pääosa syntyy suhteellisen vähän investointeja vaativasta vesivoimasta.  Lisäksi kapasiteetti on pääosin myyty pitkillä kiinteähintaisilla sopimuksilla. Yhtiön toiminta on maantieteellisesti hajautunut, minkä pitäisi vähentää rajujen sääilmiöiden vaikutusta; (2) Brookfield Renewable Partnersin tase on vahva ja suhteellisen maltillisesti vivutettu. Yhtiö on saanut BBB+ ratingin S&P:ltä; (3) Toiminta on kasvanut pitkään investointien (ja yrityskauppojen) ansiosta. Investointitahdin oletetaan jatkuvan, sillä uusiutuvien energialähteiden tarve todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa. Kasvuolettamaa tukee rakenteilla oleva kapasiteetti.

Pääoma turvattu: etuoikeutetun osakkeen pääoman pitäisi olla turvassa. Toisaalta sillä ei ole myöskään juuri arvon nousupotentiaalia. Yhtiöllä on oikeus lunastaa 15-sarjan osakkeen 30.4.2024 25 CAD$ hintaan, joten sijoitusperiodi on vähintään noin 4,5 vuotta. Yhtiö on näitä tasaisesti lunastanut, joten sijoitusaika todennäköisesti jää alle viiden vuoden mittaiseksi. Lunastushinta vastaa noin maksamaani hintaa osakkeesta.  Brookfield Renewable Partners on saanut investointitason luottoluokituksen, minkä perusteella maksukyvyttömyyden riski pitäisi olla pieni.

Portfolionäkökulma

Hajautuksen kannalta yhtiö sopii kohtalaisesti salkkuuni. Salkussani on tällä hetkellä verrokkina useassa lähteessä mainittu NextEra Energy, joskin sen painopiste on tuulivoimassa sekä Floridan energian tuotannossa ja jakelussa. Vastapainona vastuullisten sijoitusten paino salkussa kasvaa. Etuoikeusosakkeelle maksetaan mielestäni hyvää osinkoa, mikä parantaa osaltaan salkkuni suhteellista osinkotuottoa.

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

 • Yleinen taloudellinen tilanne. Energian kysyntä on merkittävistä riippuvaista talouden kehityksestä. Matalassa suhdanteessa energian hinta tyypillisesti halpenee, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös yhtiön toimintaan. Riskiä mitigoi se, että yhtiö on myynyt pääosan tuotannostaan pitkillä kiinteähintaisilla sopimuksilla.
 • Yhtiön toiminta on riippuvaista säästä, minkä vuoksi rajuilla sääilmiöillä (kuten jokien kuivuminen) voi olla erittäin haitallinen vaikutus energian tuotantoon. Riskiä mitigoi se, että yhtiön toiminta on maantieteellisesti hajaantunut.
 • Regulaatio. Regulaatio saattaa muuttua yhtiön kannalta haitalliseksi tavalla, joka on vaikea ennakoida etukäteen.  Lähtökohtaisesti siinä ei pitäisi tapahtua radikaaleja muutoksia mutta ikinä ei tiedä. Riski on todennäköisesti enemmän positiivisen suuntaan, sillä valtiot haluavat tukea uusiutuvien energiamuotojen tuotantoa.
 • Tuntematon tekijä. Kalifornian suurin energiayhtiö PG&E hakeutui saneerausmenettelyyn, sillä yhtiötä syytetään alueen tulipalojen aiheuttamisesta. Yhtiön luottoluokka oli investointitasoa ennen syytteitä ja nyt siis konkurssissa. Merkittävä osa Brookfield Renewable Partnersin toiminnasta tulee vesivoimasta ja yksittäinen pato voi murtua tai muu vastaava operatiivinen riski. Yhtiöllä on merkittävässä määrin toimintaa Kolumbiassa ja Brasiliassa, joten maariski on mielestäni todellinen.

Rahoitus

 • Listatun yhtiön organisaatiorakenne sekä omistussuhteet ovat monimutkaiset. Tämän vuoksi rahoituksen saattaa liittyä riskejä, joita en ymmärrä. Omistamani etuoikeusosakkeet ovat Brookfield Renewable Partners L. P:n, jossa myös listatut osakkeet.    
 • Toimialaan nähden Brookfield Renewable Partnersin tase näyttää vahvalta. Sen nettovelka / oikaistu käyttökate oli noin 4,7x luokkaa 2018, mikä on mielestäni suhteellisen matala huomioiden vakaat sopimukset sekä toiminnan vaatimat matalat ylläpitoinvestoinnit. S&P:n ratingin Brookfield Renewable Partnesille näytti olevan vahvaa Investment Grade -tasoa (BBB+).

Kvalitatiiviset tekijät

Liiketoiminnan ymmärrettävyys

Approximately 90% of our 2019 proportionate generation output is contracted to public power authorities, load-serving utilities, industrial users or to Brookfield. Our PPAs have a weighted-average remaining duration of 14 years, on a proportionate basis, providing long-term cash flow visibility.  – 20F

Vesivoima muodostaa merkittävän noin 75 % osan yhtiön energiatuotannosta ja 70% käyttökatteesta. Yhtiöllä on vesivoimaloita 82 joen kohtaa neljässä maassa. Lisäksi tuulivoiman osuus on noin 20 %.  Tuotannosta noin 90 % on myyty pitkillä kiinteähintaisilla sopimuksilla, joten liiketoiminnan pitäisi olla huomattavan stabiilia seuraavien vuosien ajan. Sopimustilanne hieman vaihtelee maittain.

Toiminta on keskittynyt pääasiassa Yhdysvaltoihin sekä Kanadaan. Lisäksi yhtiö omistaa vesivoimaloita Brasiliassa sekä Kolumbiassa. Tulevaisuudessa maantieteellistä hajautumista on tarkoitus laajentaa kasvattamalla Euroopan ja Aasian osuutta tuotannossa.

Markkinoiden ennustettu kehitys

Uusiutuvien energian tuotantomuotoja tukee moni seikka, minkä johdosta kaasun sekä kivihiilin tuotannon uskotaan laskevan tasaisesti seuraavan 10 vuoden aikana

 • Uusiutuvan energiamuotojen tuotantokustannukset (teknologiakehitys sekä mittakaavaedut) ovat laskeneet selvästi viimeisten vuosien ajan tehden niistä erittäin kilpailukykyisiä perinteisiin energiamuotoihin nähden.
 • Useat valtiot tukevat tai ainakin helpottavat lainsäädännöllä uusiutuvien energialähteiden rakentamista.
 • Hiilidioksidipäästöjen alentamisessa uusiutuvilla energialähteillä on merkittävä rooli, minkä vuoksi rakennustarpeen voi odottaa pysyvän vahvana. Vastaavasti kivihiilin käyttöä halutaan ajaa alaspäin tulevaisuudessa.

Markkina-asema ja kilpailutilanne

Yhtiö kilpailee muita energian tuotantotapoja vastaan. Näitä ovat lähinnä kaasu sekä kivihiilin, joiden kilpailukykyyn vaikuttaa markkinahinta.  Kilpailutilanteella ei mielestäni ole niin suurta merkitystä, sillä Brookfield Renewable Partnersin liikevaihto on sidottu pitkillä kiinteähintaisilla sopimuksilla.

Johdon toiminta. Tähän on vaikea sanoa mitään.

Kvantitatiiviset tekijät

Analyysiä vaikeuttaa se, että listattu Brookfield Renewable Partners omistaa ainoastaan 57,5% operatiivisesta yhtiöstä ja muilla Brookfieldin yhtiöllä on vähemmistöomistus. Lisäksi etuoikeusosakkeita on tytäryhtiössä. Itse tein analyysin konsernitasolla huomioiden vähemmistöomisteisuuden. 

 • Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Brookfieldin liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja sen voi jatkossa olettaa kasvavan, sillä yhtiöllä on rakenteilla uutta tuotantokapasiteettia noin 131 MW edestä seuraavan kahden vuoden aikana. Puhtaalla energialla on todennäköisesti myös jatkossa kysyntää. Liikevaihdon pitäisi olla turvattu, sillä merkittävä osa tuotannosta on taattu pitkillä sopimuksilla. Yhtiö uskoo korvaavansa 2021 ja eteenpäin erääntyvät sopimukset paremmilla.
 • Yhtiön kannattavuus:  Toiminnan luonteen vuoksi lähes koko liikevaihto valahtaa käyttökatteeksi.  Olin laskevina, että käyttökate-% olisi ollut noin 75% 2018 luvuilla. H1/19 marginaali on parantunut entisestään sähköhinnan nousun, tuotannon tehostamisen sekä suotuisten vesiolosuhteiden ansiosta.
 • Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Yhtiön nettovelat per käyttökate on suurelle energiayhtiölle maltillinen noin 4,7x 2018. Taseessa on vielä paljon pelivaraa. Yhtiö todennäköisesti haluaa pitää velkaantuneisuuden maltillisena, jotta rating säilyy BBB+.
 • Kassavirran generointikyky: Yhtiö vapaa kassavirta on ollut kassavirtakehityksen vuoksi erittäin vahvaa ja yhtiö olisi pystynyt tulorahoituksella kasvattamaan toimintaansa ja hoitamaan velkarahoituksen. Kaiken järjen mukaan vesivoimalat eivät vaadi merkittäviä investointeja valmistumisen jälkeen.  Etuoikeusosakkaiden osuus pääomarakenteesta on suhteellisen pieni (noin 7,4% 2018), minkä vuoksi kassavirta riittää hyvin kattamaan etuoikeusosakkeen osingot. Yhtiö maksaa todella isoa osinkoa, mitkä oletettavasti joustavat alaspäin ennen kuin etuoikeusosakkeen osingosta pidättäydytään.

Avainluvut

VASTAA