NextEra Energy etuoikeusosake – USAn mahtavin energiayhtiö

15/01/2019

11.1.2019 ostin 50 kappaletta NextEra Energy Capital Holdingsin etuoikeutettua J-sarjan osaketta hintaan 22,70 USD. Kokonaiskustannus oli noin 1135 USD (990 euroa 1,1464 kurssilla). Tavoitteena on kasvattaa omistusta tasaisesti, jahka osingot lähtevät juoksemaan.

NextEra on Yhdysvaltojen suurin energiayhtiö. Sen toiminta muodostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin NextEra omistaa Floridan suurimman energiayhtiön, jonka toiminta on vertikaalisesti integroitunut (vastaa itse sähkön tuotannosta sekä jakelusta Floridan alueella). Viime vuosina yhtiö on laajentanut toimintansa maantieteellistä peittoa Floridassa tekemällä pieniä yritysostoja. Toiseksi yhtiö on yksi USA:n suurimmista uusiutuvan energian tuottajista.  Toiminta on keskittynyt lähinnä tuulivoimaloiden hallintaan mutta portfolioon kuuluu lisäksi kolme ydinvoimalaa sekä aurinkovoimaloita.

NextEra on kasvanut viime vuosina voimakkaasti, mikä on näkynyt osakkeen selvänä vahvistumisena. Pidän yhtiön tarinasta puhtaan energian tuottajana mutta varsinainen osake tuntui kalliilta ja osinko matalalta. Yhtiön etuoikeutettu osake oli kuitenkin laskenut kivasti ja se tarjoaa mukavaa osinkotuottoa mielestäni melko maltillisella riskiprofiililla. Lisäksi pääoman turvaaminen tuntuu oikealta toimenpiteeltä vallitsevassa markkinaturbulenssissa. Valuuttamielessä USD:n viime aikojen vahvistuminen teki sijoituksesta euroissa kalliin oloisen.  Merckin osakkeiden osittaisen myynnin jälkeen tililtäni löytyi muutama dollari, mikä pienentää osin valuuttakurssiriskiä.

Investment thesis

Vakaa osinko: J-sarjan etuoikeutetulle osakkeelle maksetaan kiinteää noin 5,5 % osinkotuotto-% (ostohinnalla laskettu).

We expect NEE’s regulated and contracted assets combined will account for 90% of adjusted EBITDA by 2020. – Moody’s

Turvallinen osinkosijoitus: (1) yhtiön kannattavuustason pitäisi olla melko turvattu, sillä käyttökatteesta pääosa syntyy reguloidusta liiketoiminnasta sekä pitkistä sopimuksista. Yhtiön uskotaan jatkossa kasvavan juuri näissä vähäriskisissä toiminnoissa; (2) yhtiön tase on vahva ja suhteessa verrokkiyhtiöihin NextEra on maltillisesti vivutettu. Tämä heijastuu toimialan vahvimpana ratingina. Suhteellisen alhaisen velkakuorman takia korkokustannukset (sekä etuoikeusosakkeen osinko) ovat myös kohtuulliset. Lisäksi osinkotaso on suhteellisen maltillinen; (3) yhtiön toiminta on kasvanut pitkään kasvuinvestointien (ja yrityskauppojen) ansiosta. Investointitahdin oletetaan jatkuvan, mikä tukee kannattavuuskasvua myös jatkossa. Maltillisen pääoman kustannuksen takia yhtiön sisäinen tulorahoitus uusille investoinneille on huomattava.

Pääoma turvattu: etuoikeutetun osakkeen pääoman pitäisi olla turvassa. Toisaalta sillä ei ole myöskään juuri arvon nousupotentiaalia. Yhtiöllä on oikeus lunastaa J-sarjan osakkeensa milloin tahansa 25 $ hintaan. Tämä kuitenkin ylittää noin 9 %:lla etuoikeusosakkeen markkinahinnan. Lunastusriski on olemassa mutta tällöin joutuu lukitsemaan 9 % tuoton (voi harmi). NextEran etuoikeusosake on saanut investointitason luottoluokituksen, minkä perusteella maksukyvyttömyyden riski pitäisi olla pieni. Lisäksi korkojen nousuodotusten ei pitäisi enää voimistua. Etuoikeusosakkeen beta oli 0,15 (Marketwatch).

Salkkunäkökulma

Hajautuksen kannalta yhtiö sopii kohtalaisesti salkkuuni. Salkussani on tällä hetkellä sähkönsiirtoon erikoistunut Fortis, joten riski samalta sektorilta kasvaa. Lisäksi suuri USA/USD paino salkussani kasvaa entisestään. Etuoikeusosakkeelle maksetaan hyvää osinkoa, mikä parantaa osaltaan salkkuni keskimääräistä osinkotuottoa.   

Keskeiset riskitekijät

Liiketoiminta

  • Yleinen taloudellinen tilanne. Energian kysyntä on riippuvaista talouden kehityksestä. Matalassa suhdanteessa energian hinta tyypillisesti halpenee ja kysyntä laskee, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös yhtiön toimintaan.
  • Regulaatio. Floridan regulaatio saattaa muuttua yhtiön kannalta haitalliseksi. Lähtökohtaisesti siinä ei pitäisi tapahtua radikaaleja muutoksia mutta ikinä ei tiedä.
  • Sää. FLP:n toiminta on keskittynyt Floridaan ja hirmumyrsky alueella voi tuhota yhtiön energiainfrastruktuuria merkittävästi. Tuuli- sekä aurinkovoimaloiden toiminta on säiden armoilla ja isot muutokset säässä voivat tehdä niistä kannattamattomia.
  • Tuntematon tekijä. Kalifornian suurin energiayhtiö PG&E (ja suoraverrokki) hakeutui saneerausmenettelyyn, sillä yhtiötä syytetään alueen tulipalojen aiheuttamisesta. Yhtiön luottoluokka oli investointitasoa ennen syytteitä ja nyt se on konkurssissa. Kaikkea isoa voi sattua, kuten esimerkiksi onnettomuus jollakin NextEran ydinvoimaloista.    

Rahoitus

  • Toimialaan nähden NextEran tase näyttää vahvalta. Sen nettovelka / oikaistu käyttökate on toimialan matalin noin 4,3x luokkaa 2017. Moody’s ratingin NextEralle näytti olevan vahvaa Investment Grade -tasoa (Baa1 stable). Myös NextEra Energy Capital Holdingin myöntämä etuoikeutettu osake saa vielä investointitason luottoluokituksen (Baa3).

Kvalitatiiviset tekijät

Liiketoiminnan ymmärrettävyys: NextEran liiketoiminta muodostuu pääasiassa kahdesta erillisestä toiminnosta: Floridan osavaltion energian tuotannosta ja jakelusta vastaavasta Florida Power & Light (FLP) –alakonsernista sekä koko Yhdysvaltojen alueella (sekä osin Kanadassa) toimivasta pääasiassa uusiutuvien energialähteiden tuotantoon keskittyneestä NextEra Energy Resources (NEER)  –alakonsernista. Toiminta on hyvin ennustettavaa, sillä liikevaihto on pääosin sidottu regulaatioon sekä pitkiin sopimuksiin. NEER omistaa lisäksi huomattavan osuuden listatusta NextEra Energy Partnersista (NEP). Kummallista yhtiörakennetta selittää se, että NEP on niin sanottu yieldco, josta on lukuisia hyötyjä emoyhtiölle.   

  • Florida Power & Light Company on Floridan alueen suurin energiayhtiö, joka vastaa itse sähkön tuotannosta ja jakelusta (ns. vertikaalisesti integroitu energiayhtiö). FLP siirtää ja jakelee energiaa (sähköä ja kaasua) alueen yli 10 miljoonalle ihmiselle. Lisäksi yritysasiakkaat muodostavat merkittävän osan liikevaihdosta. Siirto ja jakelu ovat reguloitua liiketoiminta, minkä vuoksi liikevaihdon kehitystä voidaan ennustaa melko luotettavasti. Yhtiö tuottaa pääasiassa itse myymänsä energian 34 voimalaitoksessa. Voimalaitokset toimivat pääasiassa kaasulla (71%) mutta ydinvoimalla on myös merkittävä asema (23 %). FLP on viime aikoina kasvattanut toimintaansa useilla pienillä yrityshankinnoilla (Gulf Power, Florida City Gas sekä the Stanton & Oleander kaasuvoimalat).

  • NextEra Energy Resources (NEER) myy omistamiensa tuotantolaitostensa tuottamaa energiaa. Se syntyy pääasiassa yhtiön omistamissa tuulivoimaloissa, joita sijaitsee 21 osavaltiossa USA ja 4 provinssissa Kanadassa.  Muita merkittäviä omistuksia ovat kolme ydinvoimalaa, joiden lisenssit ovat katkolla ensimmäisen kerran 2030. Muita merkittäviä omistuksia ovat aurinkovoimalat yhteensä 16 osavaltiossa.  Moody’s oli laskenut, että yli 70% NEERin tuottamasta sähköstä myydään pitkillä sopimuksilla (suhdeluku kasvaa tulevaisuudessa), mikä osaltaan tekee toiminnasta hyvin ennustettavaa.

Markkinoiden ennustettu kehitys:

  • FLP: Floridan talouskasvu näyttää samalta kuin koko Yhdysvaltojen (keskimäärin). Tulevaisuuden osalta perusskenaario lienee kasvun selkeä maltillistuminen mutta pieni kasvu silti.
  • NEER: Tuuli- sekä aurinkovoimaan perustuva teknologia parantuu jatkuvasti, minkä vuoksi kustannus / MWh on tullut trendinomaisesti alaspäin. Yhtiön sijoittajamateriaalissa puhutaan 70 % kustannuslaskusta 2010 – 2020.  Alentuneet tuotantokustannukset tukevat osaltaan näiden kilpailukykyä muita energian tuotantotapoja vastaan. Uusiutuvien energiatuotantotapojen kysyntää tukee myös muiden energiayhtiöiden tarve tarjota kuluttajille entistä enemmän puhdasta energiaa.

Markkina-asema ja kilpailutilanne: FLP:llä on luonnollinen monopoli toiminta-alueella, minkä vuoksi toiminta on reguloitua. Ei mielestäni relevantti muuttuja. NEER:in osalta kilpailun merkitystä vähentää se, että yhtiö on tehnyt pitkät sopimukset tukkuasiakkaiden kanssa sähkön tuottamisesta. Vuosikertomuksen mukaan 2017 noin 89 % NEERin nettotuotantokapasiteetista myydään pitkillä sopimuksilla ja loput tuotannosta spottikauppana.

Johdon toiminta: Tähän on vaikea sanoa mitään.

Kvantitatiiviset tekijät

Kvantitatiivista analyysiä vaikeuttaa se, että 2018 lähtien yhtiö ei ole enää konsolidoinut NextEra Energy Partnersia. Tämän seurauksena luvut eivät ole kovin vertailukelpoisia ja 2018 lukuja tarkastelemalla saa harhaanjohtavan kuvan yhtiön taloudellisesti asemasta.

Liikevaihdon kasvu ja stabiliteetti: Liikevaihto ei ole kovin relevantti mittari reguloidussa liiketoiminnassa.

Yhtiön kannattavuus:  NextEran kannattavuuden pitäisi olla melko turvattua, sillä merkittävä osa käyttökatteesta syntyy reguloidusta liiketoiminnasta. Lisäksi NEER kapasiteetista on myyty pitkillä sopimuksilla. Jatkossa kasvun oletetaan syntyvän nimenomaan näistä vähäriskisistä liiketoiminnoista.

NextEra’s EBITDA contribution from its lower-risk regulated utilities businesses will consistently reflect about 70% of consolidated EBITDA …  company will continue to reduce the risks of its competitive businesses by growing through lower-risk, long-term contracted assets. – S&P

Yhtiön kannattavuus on ollut pitkään kasvussa. Tämä selittyy sillä, että yhtiö on investoinut taseisesti uusiin tuulivoimaloihin sekä reguloituun infrastruktuuriin. Yhtiön voi olettaa pitävän investointitahdin vähintään samana tulevaisuudessa.

Yhtiön velkaisuus ja sen kehitys: Yhtiön nettovelat per käyttökate on suurelle energiayhtiölle  maltillinen noin 3,5x ja 4,5x välillä 2016-2017. Taseessa on vielä paljon pelivaraa. NextEra todennäköisesti haluaa pitää velkaantuneisuuden maltillisena, jotta rating säilyy nykyisellä tasolla.

Kassavirran generointikyky: vapaa kassavirta (operatiivinen kassavirta – investoinnit käyttöomaisuuteen) on ollut negatiivinen johtuen mittavista investoinneista. Operatiivinen kassavirta – korot ja osingot olisi ollut noin 4 ja 5 miljardin välillä, mikä on voitu käyttää investointeihin ja loput kauden investoinneista on rahoitettu velalla.

Osinkopolitiikka: Etuoikeusosakkeen osingon kannalta on mielestäni hyvä, että yhtiö on pitänyt osinkotason alhaisena (osinkotuotto-% alle 3 %) ja osingonjakosuhde noin 50 %.  Etuoikeusosakkeen osinko ei pitäisi olla uhattuna, koska osingossakin on iso turvamarginaali.

Avainluvut

VASTAA